Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.ayasofyayayinlari.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : ATLANTİK MEDYA FİLMCİLİK PRODÜKSİYON REKLAM LTD. ŞTİ.

E-ticaret site adresi: https://www.ayasofyayayinlari.com

Adresi : Aziz Mahmut Hüdayi, 34672, Hakimiyeti Milliye Cd. No:58 D:49-A, 34672 Üsküdar/İstanbul

Telefon : 0 (533) 640 05 66

1.2-ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı:

Adresi :

Telefon:

Email:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.bendensana.com internet sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve

teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünün / ürünlerin temel özellikleri www.ayasofyayayinlari.com adresindeki ürün sayfasında

açıklanmaktadır. Ürünün / Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve tüm

vergiler dâhil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. 

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı

belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması

Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında

Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Ürün Açıklaması Adet Fiyatı KDV 

Renk ve Beden

ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ödeme Şekli: 

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi:

MADDE 4- ÜRÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın

hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren en

geç yasal 30 (Otuz) günlük süre içinde ALICI'nın ön bilgilendirme formunda ve işbu

sözleşmede teslimini talep etmiş olduğu adreste kendisine veya belirttiği kişi/kuruluşa teslim

eder.

 

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim

edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın veya teslimatın

yapılmasını istediği kişinin/kuruluşun adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI,

edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI`nın ürünü geç

teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması

ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu

değildir.

4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir

sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü

durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu

ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme

konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal

etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için “Ön Bilgilendirme Formu”nun ve işbu Mesafeli

Satış Sözleşmesi’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve ürün(ler)

bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle

ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6.  Ürünün kurye firması tarafından SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden

SATICI sorumlu değildir.

  1. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, www.ayasofyayayinlari.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel

niteliklerine, satış fiyatına, ödeme şekline ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi

olarak elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme

hükümlerince kabul ve beyan eder.

5.2. ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan

teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.3. Ürünün ALICI'ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması

nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,

ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya

göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

5.4. Ürünün ALICI'ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması

nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,

ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya

göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.5. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili

faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini,

yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin

Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan

ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında

imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka

 

ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği

hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.6. ALICI`nın kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya

işbu sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde, ALICI, SATICI

tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına

ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra

ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,

ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder.

  1. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun

ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

6.2. SATICI, ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü

teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde (7. maddede sayılan cayma hakkının

kullanılamayacağı ürünler dışında) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve ALICI'nın

cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde

ürünü iade edebileceğini kabul ve beyan etmektedir. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına

ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi

işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı

nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.6.3. SATICI ürünün

ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar

ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen

bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

  1. CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği

adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma

hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. Cayma hakkının

kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması

yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı ALICI'ya aittir. Kullanım

talimatlarına aykırı olarak kullanılan, ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya

üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı

kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

  1. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (Fatura aslı gönderilmezse,

ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen

ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile

birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri

İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  1. İade formu,

 

  1. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz

olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde ürünü

SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı

tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine

uygun olarak gerçekleştirecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili

Yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür.

  1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve

bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;

doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın

borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı

SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

  1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan

edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu

yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK

www.ayasofyayayinlari.com üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda

ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu

sözleşmenin www.ayasofyayayinlari.com üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul

edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri

yapmakla yükümlüdür.

SATICI

Mornar Elektronik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI

Adı Soyadı : 

Tarih: